privacy

Wij als fysiotherapeuten van Fysio Bollenstreek vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang. Wij behandelen deze dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hieronder kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen, met welke doelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

 • Iedere fysiotherapeut is door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht om van de patiënt een medisch dossier bij te houden. Hierin staan de relevante gegevens over uw gezondheid, de uitgevoerde behandelingen en andere gegevens die voor het leveren van goede zorg noodzakelijk zijn.
 • De doelen van deze dossiervoering zijn het eigen handelen van de fysiotherapeut te bewaken, te sturen en te evalueren. Daarnaast wordt de continuïteit van zorg geborgd en is het bijhouden van een dossier van groot belang bij de overdracht van gegevens ten behoeve van de samenwerking met u en met andere zorgprofessionals.
 • Uw persoonsgegevens worden verzameld om met u contact op te kunnen nemen bij het maken of veranderen van afspraken en kunnen sturen van declaraties aan verzekeraars of nota’s indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie.
 • Uw persoonsgegevens ontvangen wij van u telefonisch, in de praktijk of via een verwijzing van artsen en worden nooit aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Uw rechten
 • Het beroepsgeheim in de gezondheidszorg is een recht van de patiënt. Uw fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten opzichte van iedereen behalve de patiënt.
 • U heeft het recht om zo spoedig mogelijk, doch tenminste binnen vier weken nadat u hierom verzoekt inzage te krijgen in de gegevens die over u zijn vastgelegd.
 • Bij kinderen tot 12 jaar geldt dit recht voor zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s). Bij kinderen van 12-16 jaar hebben zowel wettelijke vertegenwoordigers als het kind recht op inzage in het dossier. Indien het kind bezwaar maakt tegen inzage in het dossier door de wettelijke vertegenwoordiger(s) en de behandelend fysiotherapeut inschat dat het kind hierover weloverwogen kan beslissen geldt het recht voor inzage niet voor de vertegenwoordiger(s). Boven de 16 jaar beslist het kind alleen.
 • U heeft recht op correctie van gegevens in uw patiëntendossier en op het verwijderen van gegevens.
 • Na afloop van de behandeling worden de dossiers 20 jaar zorgvuldig bewaard.
 • Als u niet wilt dat uw gegevens worden bewaard, kunt u schriftelijk vragen om vernietiging van (een deel van) uw medisch dossier. Uw fysiotherapeut moet dit binnen 3 maanden doen. Uw fysiotherapeut mag uw verzoek in uitzonderlijke gevallen weigeren, bijvoorbeeld als de informatie in uw dossier erg belangrijk is voor een ander dan uzelf. Hiervoor gelden wettelijke regels.

 

Beveiliging ICT
 • Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen in het fysiotherapeutisch elektronische patiëntendossier.
 • De softwareleverancier van ons fysiotherapeutisch elektronische patiëntendossier is NEN7510-gecertificeerd en de bewerkersovereenkomst voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De NEN7510 bewaakt de beveiliging van de informatievoorziening van uw persoonlijke gezondheidsinformatie.
 • Uw gegevens zullen nooit buiten de Europese Unie bewaard worden.
 • Er zijn afspraken gemaakt met de leverancier van het dossier om uw gegevens te beveiligen waarbij alles wordt gedaan om datalekken te voorkomen. Indien er toch een datalek zou ontstaan wordt via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens beoordeeld of het datalek gemeld moet worden middels het Meldloket Datalekken.
 
Cookies op onze website

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekst bestand met informatie erin, die de browser opslaat. Deze informatie kan de website later weer uitlezen om zodoende terugkerende bezoekers te herkennen en bijhouden wat een bezoeker in het verleden heeft gedaan. Cookies worden ook vaak gebruikt bij websites om in te loggen, zodat een bezoeker niet telkens opnieuw de gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren.

Welke informatie slaan we op in de cookies? 
O.a. een cookie, zodat we voortaan weten dat u de ‘cookie melding’ hebt gezien, én akkoord bent gegaan. Daarnaast wordt er ook een cookie geplaatst voor Google Analytics, zodat we het algemene gebruik van de website kunnen meten zoals:

 • Hoeveel bezoekers komen er op deze website.
 • Welke pagina’s worden er bezocht.
 • Welk device wordt er gebruikt (mobile vs desktop).


NB: Dit meten doen wij om onze website én (web) diensten te verbeteren. De Google Analytics data op deze website wordt geanonimiseerd, doordat IP-data niet wordt verwerkt.

Inzage in uw gegevens en het delen gegevens
 • Behalve uw fysiotherapeut heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de door uw fysiotherapeut geregistreerde gegevens. Dit zijn waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen mogen uw dossier alleen inzien voor zover dit noodzakelijk is en hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Berichten via het e-mailadres van de praktijk zijn niet versleuteld en daarom onvoldoende beveiligd voor kwaadwillenden. Het is daarom praktijkbeleid om nooit brieven of volledige patiëntdossiers voor patiënten, overige zorgverleners, advocaten of anderen per e-mail te verzenden.
 • Verslagen aan artsen worden alleen met uw toestemming verstuurd per post of via een beveiligde verbinding tussen zorgverleners.
 • De praktijk neemt deel aan audits waarbij middels een steekproef enkele dossiers in aanwezigheid van praktijkvertegenwoordigers getoetst worden om te beoordelen of ze voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde normen voor verslaglegging en fysiotherapeutische behandeling. De auditor ondertekent vooraf een geheimhoudingsverklaring. Indien u niet wilt dat uw dossier tijdens een audit ingezien wordt kunt u dit te allen tijde bij ons kenbaar maken.
 • De praktijk neemt deel aan dataverzameling voor de Landelijke Database Kwaliteit (Nivel). Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen waarbij het doel is de kwaliteit van de fysiotherapie te verbeteren. Alleen met u toestemming worden uit uw dossier enkele geanonimiseerde gegevens verzameld in de Landelijke Database Kwaliteit. Uw naam, BSN en contactgegevens zijn niet relevant en worden natuurlijk niet gebruikt. U blijft dus anoniem. De verzamelde gegevens zijn: geboortejaar, geslacht, zorgverzekeraarscode en behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling). U kunt uw toestemming voor het verstrekken van deze gegevens op elk moment weer intrekken

 

Algemeen en klachten over gebruik gegevens
 • Fysio Bollenstreek houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingangsdatum 25 mei 2018) en voldoet aan de norm voor informatiebeveiliging NEN 7510.
 • Fysio Bollenstreek is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling.
 • Contactpersoon voor vragen over de privacy is Wilbert Rasdorp.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit bespreken met uw eigen behandelaar en/of Wilbert Randsdorp. Mocht de klacht niet naar uw wens afgehandeld worden kunt u een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.